رنگارنگ

رنگارنگ

رنگارنگ؛ همه چیز، از همه جا، از همه رنگ!