پخش خودکار بعدی:
اندازه نمایش:
ماموران امنیتی فرودگاه دبی حین جست و جو در کیف دستی یک مرد مشکوک پاکستانی با کودکی ۵ ماهه در حالی که زیر وسایل داخل کیف پنهان شده بود رو به رو شدند.
24 آبان 1397 حادثه