پخش خودکار بعدی:
اندازه نمایش:
سنگ های کلیه به پنج دسته اساسی تقسیم میشند که میتوان پس از تشخیص نوع هر یک به کمک دارو و رژیم غذایی به پیشگیری از ایجاد این سنگ ها کمک نمود