پخش خودکار بعدی:
اندازه نمایش:
کودک ما دوازده مرحله دارد تا به رشد یک سالگی برسد در این مراحل تغییرات زیادی از جمله ذهنی و بدنی دارد که ما به صورت کامل برای شما توضیح داده ایم .