پخش خودکار بعدی:
اندازه نمایش:
اروپا در حالی وعده اجرای مکانیسم مالی با ایران را متعاقب خروج ترامپ از برجام مطرح کرد که مطابق قول خود آن ها، هنوز این وعده عملیاتی نشده است
1 بهمن 1397 خبری خبری