پخش خودکار بعدی:
اندازه نمایش:
مجموعه طنز «دیرین دیرین» در این قسمت به مساله بسیار مهم «شفافیت مسئولین» پرداخته است.