پخش خودکار بعدی:
اندازه نمایش:
امکان تعریف فرمول تولید برای هر محصول
معرفی مواد اولیه و مقدار بکار رفته در هر واحد محصول
معرفی انبار محصول و انبار مواد اولیه برای فرمول تولید هر محصول
معرفی هزینه های هر واحد تولید جهت محاسبه در بهای تمام شده محصول
محاسبه و ثبت قیمت مواد اولیه در زمان ثبت رسید تولید توسط نرم افزار انبارداری
امکان تغییر موارد اولیه و مقدار بکار رفته در ساخت محصول هنگام ثبت رسید تولید.(BOM متغیر)
نمایش درختواره تولید B.O.M(Bill Of Materials)
امکان گزارش مواد و بهای تمام شده و نمایش کسری جهت پیش بینی تولید
اطلاعات بیشتر در وبسایت : https://www.hesabdari-mizan.com
11 خرداد 1398 علم و تکنولوژی